Search

Adolygiad o fwyty’r ‘Pod’, Casnewydd

Updated: Feb 13, 2020Gan ein hadolygydd brwd a barus ‘Mair Aeronen’Ro’n i ychydig yn amheus i ddechrau, a dweud y gwir, dw i ddim wedi arfer â bwytai gyda bownsars ar y drws, nid hyd yn oed yng Nghasnewydd! Ac wrth i’r cawr a oedd yn frith o datŵs ond yn annisgwyl o gwrtais agor y drws i ni, yn ein hwynebu ni yn clwydo ger y bar oedd haid o ieir lliwgar rhyw barti plu aflafar. Ydw i wedi dod i’r lle cywir? Ydy hwn hyd yn oed yn lle sy’n caniatáu pobl o’n hoedran ni? Gwthiais y pas bys yn llechwraidd i waelod fy mag.


Mae hwn yn dŷ gwydr o fwyty a arferai fod yn swyddfa werthu ar gyfer y datblygiad preswyl yn Clarence Place ar lan yr afon Wysg. Y nos Wener honno roedd y lle dan ei sang, nid o blanhigion tyner, ond yn hytrach llu o fenywod ifanc (er bod ambell i Lili a Poppy yn ei plith dwi’n siŵr) yn dyfrio eu hunain gyda’r coctels y mae’r Pod yn enwog amdanynt. Roedd grwpiau mawr eraill, rhai ohonyn nhw mewn gwisg ffansi. Roedd hi’n anodd dweud beth yn union oedd y thema, ond fe wnes i adnabod Nessa ac Elvis o leiaf. Er hynny roeddwn i wedi sylwi ar grwpiau bach o bobl hŷn man hyn a man draw, ffiw, nid ni oedd yr unig Methuselas yn y pentref! Roedd criw bach hefyd o gefnogwyr pêl-droed a oedd yn edrych pe baent wedi baglu yn anfwriadol i mewn i olygfa yn y ffilm hollol anghywir.


Roedd yr awyrgylch yn swnllyd ac yn ddwys ac uwchben yr holl dwrw ymdrechodd deuawd i ganu rhai o ‘oreuon’ Ed Sheeran. Yn y bôn, roedd yr holl beth ychydig yn boncyrs a swreal, Felly beth am y bwyd? Wel, roedd y fwydlen yn eithaf od â dweud y gwir ac yn fyr iawn. Roedd y rhan fwyaf o’r prydau yn debyg i tapas gyda thri dewis yn unig o brif gwrs a chwpl o reiny yn rhyw fath o fyrger.


A druan â’r staff gweini, doedd dim modd iddyn nhw ymdopi â’r galw, ond fe wnaethon nhw fwrw ati’n arwrol. Ac er gwaethaf fy holl bryderon, y peth mwyaf annisgwyl am y noson oedd y ffaith bod y bwyd yn dda, yn dda iawn, bron yn rhy dda i’r lleoliad. Roedd y cwrs cyntaf o aranchini (dewison ni un o’r prydau ‘tapas’ fel starter, er iddo ddod gyda’r prif gwrs) yn flasus iawn a’r draenog y môr, wedi ei goginio mewn deilen banana yn odidog. Mwynheais y pwdin yn fawr hefyd, teisen cnau coco, wedi’i gweini â llaeth cnau coco a ffrwyth. Dw i wedi clywed suon bod y cinio dydd Sul yn ardderchog yma hefyd. Baswn i bendant yn mynd yn ôl, ond yn ystod yr wythnos pan fydd pethau’n dawelach … gobeithio!


https://thepodnewport.com