Search

Rygbi Casnewydd - EIN TYMOR HYD YN HYN

gan Rhys Owain Jones

Roedd 2018-19 wastad yn mynd i fod yn dymor anodd. O’r 16 o dimau yn Uwch Gynghrair Principality, cymaint â 5 allai gwympo i’r Bencampwriaeth erbyn mis Mai. Trychineb fyddai bod yn un ohonyn nhw, a dweud y gwir. A does dim dwywaith nad oes angen codi calon y tîm a’r cefnogwyr ar ôl siomedigaeth rownd derfynol y Cwpan yn Stadiwm Principality y llynedd.


Ond mae’r garfan wedi paratoi yn dda yn yr haf, mae’r recriwtio wedi bod yn dda, ac mae Clwb Rygbi Casnewydd yn barod i fynd ati i sicrhau eu lle ym mhrif adran rygbi’r clybiau yng Nghymru.


Ar ôl perfformiadau nodedig yn ein gemau ymarfer yn yr haf, dechreuodd y tymor ym mis Medi yn y ffordd orau bosib gyda buddugoliaethau yng Nghaerfyrddin ac yn erbyn Bargod ar Rodney Parade, gan gipio 5 pwynt yn y ddwy gêm. Daeth buddugoliaeth arall yn erbyn Bedwas gartref i ddilyn ar ôl taith fer i’r brifddinas i herio’r ‘hen elyn’.


Casnewydd a Chaerdydd yw un o frwydrau enwocaf y gamp ac mae’r ddau wedi mynd benben dros 400 o weithiau mewn 140 a mwy o flynyddoedd. Clwb y brifddinas sydd wedi cael y gorau o’r cyfarfodydd hyn yn y gorffennol ac, yn anffodus, ychwanegon nhw fuddugoliaeth arall at y rhestr honno gan gael y fraint o fod y tîm cyntaf i’n maeddu ni eleni.


Dwy golled arall ddaeth ar ôl hynny: un ar Rodney Parade yn erbyn Aberafan a’r llall yn Llanelli, tîm wnaeth ond llwyddo i sgorio 17 o bwyntiau yn eu pum gêm cyntaf cyn hynny. Er yr oedd hi’n dal i fod yn gynnar iawn yn y tymor, roedd hi’n hawdd iawn dechrau poeni.


Ond ym mis Hydref, cafwyd gwelliant. Doedd neb yn rhagweld canlyniad yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru, yn enwedig rhyw 170 o filltiroedd oddi cartref yn erbyn un o dimau cryfaf yr adran, mewn tywydd ofnadwy o wael. Dydy dweud roedd hi’n bwrw hen wragedd a ffyn ddim yn cyfleu ei hanner hi.


Ar ôl cychwyn fy nhaith hir ben bore, cyrhaeddais i mor agos â Starbucks Abergele cyn clywed y byddai’r dyfarnwr am gynnal archwiliad o’r cae i sicrhau bod modd i’r gêm fynd yn ei blaen. Ond yn lwcus i ni, chwaraewyd y gêm ac roedd y daith yn werth ei gwneud. Am berfformiad. Am ymdrech. Am fuddugoliaeth!


Pan fyddwn ni’n edrych yn ôl ddiwedd y tymor, gallai’r canlyniad hwnnw fod yn hollbwysig yn ein hymgyrch i aros yn yr adran, a phrofodd yn hollbwysig hefyd wrth i ni sicrhau dwy fuddugoliaeth arall yn olynol ar ôl hynny, yn erbyn Penybont gartref a Chastell-nedd ar y Gnoll.


Rhwng nawr a’r Nadolig, mae llwyth o heriau o’n blaenau. Ymhlith y rhain mae teithiau i Lyn Ebwy, Pontypridd, Merthyr a Llanymddyfri: rhai o dimau gorau’r gynghrair, heb os. Mae gennym ni gwpl o gemau gartref hefyd: Abertawe nos Wener 9 Tachwedd a Chaerfyrddin ddydd Sul 16 Rhagfyr. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth hyd yn hyn a bydd hi’n braf cael eich cwmni chi eto am weddill y tymor. Amdani gyda’n gilydd i sicrhau bod rygbi o’r radd flaenaf yn parhau yn ein dinas.


Ymlaen Casnewydd!