Search

Tylino er budd y Gymraeg

Updated: May 18, 2018

Tylino er budd y Gymraeg – blog gan Dinah Ellis Cymraeg i Blant


Mae Cymraeg i Blant mewn sefyllfa freintiedig iawn yn cynnig sesiynau tylino babi i famau a thadau newydd ar draws Cymru yn ystod y cyfnod arbennig, cyffrous, a di- gwsg cynnar hwnnw wedi geni’r babi.


Gwyddom eisoes am fanteision lu tylino babi megis cryfhau’r ymlyniad a’r berthynas rhwng y rhiant a’r plentyn ond mae manteision eraill sydd efallai'n llai amlwg. Cyfrwng yw sesiynau tylino Cymraeg i Blant i rieni, am y tro cyntaf ers blynyddoedd efallai, i ail-afael mewn ychydig o Gymraeg trwy ganu hwiangerddi a defnyddio ymadroddion syml wrth dylino’r babi bach. Yn ogystal gwneir cyfle yn y sesiynau i’r rhieni drin a thrafod y Gymraeg ymysg ei gilydd a gyda swyddogion profiadol Cymraeg i Blant.


Sffêr y teulu yw cadarnle trosglwyddiad iaith ac felly fe ddylai unrhyw ymgais i wrthdroi shifft ieithyddol iaith leiafrifol ganolbwyntio ar y teulu. Ond gwyddom hefyd na allwn gyrraedd miliwn o siaradwyr drwy ganolbwyntio ar drosglwyddiad iaith yn y teulu a’r cartref yn unig.


Rhaid hefyd annog rhieni i ystyried dewis addysg Gymraeg i’w plant a dyna a wneir yn y sesiynau tylino; annog rhieni i gynyddu eu defnydd adref ar yr aelwyd a gyda ffrindiau a theulu tra hefyd eu hannog i gychwyn y daith iaith honno ar hyd y llwybr tuag at addysg Gymraeg. Yn cychwyn yn y sesiynau Cymraeg i Blant, ymlaen at y cylch Ti a Fi, y Cylch Meithrin ac addysg Gymraeg.


Mae’r strategaeth iaith ddiweddar yn pwysleisio pwysigrwydd cyfraniad y sector iechyd, yn benodol bydwragedd ac ymwelwyr iechyd, yn y weledigaeth o gyrraedd y miliwn. Mae Cymraeg i Blant felly’n cydweithio gyda bydwragedd ac ymwelwyr iechyd er mwyn iddyn nhw drosglwyddo negeseuon i rieni am werth cyflwyno’r Gymraeg yn y cartref, gwerth dwyieithrwydd a manteision addysg Gymraeg. Yn ogystal ceir hefyd cyfle'n aml i gyflwyno negeseuon Cymraeg i Blant i rieni mewn sesiynau rhianta cyn geni.


Cadarnhaol yw adrodd bod dros 50 o sesiynau tylino yn cael eu cynnal yn wythnosol gyda rhieni yn manteisio ar y gwasanaeth rhad ac am ddim yma ar draws Cymru ben baladr. Ydi, mae tylino babi o fudd i'r Gymraeg ond mae'r budd hwnnw i deuluoedd a phlant bach Cymru yn lawer iawn mwy.
Am fwy o wybodaeth am wasanaeth Cymraeg i Blant ewch i:

Facebook Cymraeg i Blant:Cymraeg for kids

Facebook Cymraeg i blant Casnewydd

@CymraegforKids

www.llyw.cymru/CymraegiBlant

www.meithrin.cymru/cymraegiblant